Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η Mega Plast Industrial – Exporting S.A., η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως Megaplast, έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο www.fiber4silage.com προκειμένου να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες. Η χρήση του εν λόγω ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά και να ακολουθούν. Η χρήση του εν λόγω ιστότοπου υπονοεί την πλήρη αποδοχή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων.

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

1.1. Η Megaplast δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βλάβης, που μπορεί να προκύψουν από ή να οφείλονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή στη χρήση αυτού, ή σε άλλον ιστότοπο ή άλλη πηγή που συνδέεται με τον παρόντα ιστότοπο, παραπομπή ή δυνατότητα προσπέλασης μέσω του παρόντος ιστότοπου ή για τη χρήση, λήψη ή δυνατότητα προσπέλασης δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας προγραμμάτων λογισμικού ή δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η Megaplast είχε λάβει ρητή προειδοποίηση για την πιθανότητα να ανακύψουν οι εν λόγω ζημίες.

1.2. Η Megaplast δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου θα είναι πάντα ενημερωμένο, ασφαλές, ελεύθερο σφαλμάτων και ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών ή ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και ελεύθερα σφαλμάτων.

1.3. Δεδομένων των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πάντα ενημερωμένες και, γι’ αυτόν τον λόγο, παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” και “ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ”. Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου εξαρτάται αποκλειστικά από την κρίση του χρήστη και αποτελεί δική του ευθύνη. Ο χρήστης συμφωνεί ότι οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο και ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ανακύψει από τη χρήση του.

1.4. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν προσφέρει συμβουλές και δεν κάνει προτάσεις, ούτε πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόταση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή, γενικά, πρόσκληση για αγορά μετοχών ή άλλων αξιόγραφων της Megaplast.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1. Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, γραφικών και συνημμένων, καθώς και του υποκείμενου κώδικα και της γενικής εικόνας του ιστότοπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Megaplast, εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής ή/και διεθνούς νομοθεσίας.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα της Megaplast.

2.3. Η Megaplast επιτρέπει στους χρήστες να προβαίνουν σε αντιγραφή και εκτύπωση αποσπασμάτων ή εγγράφων από αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική τους, μη εμπορική, χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοιο αντίγραφο ή απόσπασμα εγγράφων ή σελίδων θα διατηρεί όλες τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας και τις σχετικές δηλώσεις αποποίησης ευθυνών. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή αναπαραγωγή των λογότυπων και των εμπορικών σημάτων της Megaplast, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Megaplast.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η Megaplast διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ολόκληρου του ιστότοπου, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από την επόμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο. Οι χρήστες αυτού του ιστότοπου δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει ο ιστότοπος.

Η Megaplast επιφυλάσσεται κάθε άλλου δικαιώματος.